Sprememba stanovanjskega zakona

28.02.2022 / Katja Zupan
Junija 2021 je začela veljati novela stanovanjskega zakona, ki prinaša kar nekaj sprememb.

Ena izmed glavnih sprememb je zvišanje neprofitne najemnine. Hkrati z zvišanjem neprofitne najemnine, se bo zvišala tudi subvencija, ki je do sedaj znašala 80 odstotkov, z novelo pa se zvišuje na 85 odstotkov.

Sprememba je tudi pri odpovednem roku tako za najemnika kot za najemodajalca. Do sedaj je veljal odpovedni rok 90 dni, ki se skrajšuje na 60 dni, prav tako se spreminja tudi rok za izselitev, ki ga določi sodišče v sodnem postopku, na 30 dni (prej 60).

Pri upravljanju večstanovanjskih stavb bodo morali upravniki po novem odpreti ločene fiduciarne račune, namenjene rezervnemu skladu, za vsako stavbo posebej (razen v primeru, da se lastniki dogovorijo, da se sredstva za stavbe zbirajo na enem računu – v tem primeru se vodi ločeno evidenco za vsako stavbo posebej).

Po dosedanjem zakonu, je bilo za izboljšave v večstanovanjski stavbi potrebno 75 odstotno soglasje. Izboljšave se po novem štejejo med posle rednega upravljanja in je zanje potrebno 50 odstotno soglasje (vgraditev opreme, instalacij, naprav,..). Za posle, ki presegajo redno upravljanje je še vedno potrebno 75 odstotno soglasje (gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje) ter 100 odstotno soglasje etažnih lastnikov za spremembe namembnosti ter za najem in odplačevanje posojila v  breme rezervnega sklada.

Inšpekcija ima več pooblastil, razširil pa se je tudi inšpekcijski nadzor in ukrepanje v primeru posega iz posameznega dela v skupen del brez soglasij ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

#1 - Sprememba stanovanjskega zakona